2021-05-27

ความเป็นไปได้และแนวทางแก้ไขสำหรับล็อคประตูป้องกันการโจรกรรมไม่เปิด

เนื่องจากปุ่มสลักเกลียวความปลอดภัยภายในประตูหลวมแรงมากเกินไปจะใช้เมื่อปิดประตูและสลักเกลียวความปลอดภัยจะถูกเขย่าลงกระบอกล๊อคเปิดกับกุญแจเดิมได้ครับแต่ประตูเปิดไม่ได้ครับ